midi-monitor
project name: midi-monitor
project url: https://github.com/okyeron/midi-monitor.git
author: okyeron
description: A MIDI monitor for norns
discussion url: https://llllllll.co/t/midi-monitor/35036
tags: utility midi